Company logo

RODO information obligation

MCM Car Wash - Warsaw, Włochy

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.


Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "DEARDY.DETAILING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", prowadząca działalność pod adresem: UL. ALEJA JANA PAWŁA II 27, WARSZAWA, 00-867, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9512576334, o nadanym numerze KRS: 0001054280, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.


Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:


Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą (Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.


Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:


Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:


Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?


Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.


Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.


Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską. Przekazanie danych pozo UE jest spowodowane korzystaniem z usług podmiotów zlokalizowanych poza granicami UE, lub w wyniku opublikowania na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis. W przypadku przekazania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych poza granicami UE, dane te są przetwarzana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.


Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Profilowanie danych osobowych nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.


Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

Do you have any questions? Write to us